Pěstovaný sortiment

Lesní sazenice

Smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, jedle bělokorá, douglaska tisolistá, jedle obrovská, buk lesní, dub letní, dub zimní, javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, lípa srdčitá, lípa velkolistá, olše lepkavá, bříza bělokorá, bříza pýřitá, třešeň ptačí, hrušeň obecná, jabloň lesní, habr obecný, jeřáb ptačí, jilm habrolistý, jilm drsný, jilm vaz, keře do krajiny.

Borovice

Vždy zelené stromy, zřídka keře, s jehlicemi po 2, 3 nebo 5 na brachyblastech. Šišky nerozpadavé, vyvíjející se 2 – 3 roky, semena většinou křídlatá, klíšťkovitě uchycená. Přes 100 druhů je rozšířeno na severní polokouli; v ČR jsou domácí 3 druhy, všechny dvoujehličné.

Bříza bělokorá

Strom i přes 25 m vysoký. Borka bílá, ve stáří černá, hrubě rozpukaná, letorosty lysé, lesklé, s pryskyřičnými žlázkami. Listy trojúhelníkovitě vejčité až kosníkovité, lem nažek 2x širší než semenné pouzdro. Světlomilná dřevina převážně chudších a sušších půd, rostoucí od nížin do hor. Dožívající se 80 – 150 let. Značně proměnlivý druh, četné kultivary se pěstují pro okrasu.

Buk lesní

Strom i přes 40 m vysoký, s hladkou šedou borkou. Pupeny dvouřadě střídavé, vřetenovité, listy eliptické až vejčitě eliptické. Číška asi 2,5 cm dlouhá se 2 bukvicemi. Dřevina oceánického a suboceánického klimatu, citlivá k suchu a pozdním mrazům; snáší značný zástin. Optimum má na čerstvě vlhkých, minerálně bohatých a humózních půdách, od pahorkatin do hor. Je to vůdčí dřevina bukového stupně, kde je zároveň i její produkční optimum; často tu tvoří téměř nesmíšené stinné porosty. Dožívá se 200 – 400 let.

Douglaska

Vždy zelené stromy. Jehlice řapíkaté, na rubu se 2 bělavými pruhy. Šišky nerozpadavé, s dlouze vyčnívajícími podpůrnými šupinami. V Severní Americe a východní Asii roste asi 7 druhů.

V lesích je nejčastěji vysazována douglaska tisolistá. Rychlerostoucí mohutný strom 50 – 80, někdy i 100 m vysoký. Jehlice 15 – 30 mm dlouhé, balzámově vonné. Šišky dlouhé 6 – 10 cm, semena okrově hnědá.

Dub letní

Nejčastější dub, vysoký 20 – 40 m. Listy kratičce řapíkaté, čepel zcela lysá, na bázi ouškatá. Plodenství dlouze stopkatá. Těžiště výskytu v nížinných lužních lesích, na minerálně bohatých, těžších, čerstvě vlhkých, zaplavovaných půdách. Roste až do podhorských poloh, i na chudších a kyselých půdách. Často je vysazován. Dožívá se 400 – 500 let, semenné roky se opakují po 4 – 8 letech.

Dub zimní

Listy zřetelně řapíkaté, s čepelí na rubu kratičce pýřitou, na bázi klínovitou až uťatou; plodenství jsou krátce stopkatá. Světlomilná a teplomilná dřevina, odolná k suchu i pozdním mrazům, častá i na minerálně chudých a kyselých půdách od pahorkatin do podhorských poloh.

Habr obecný 

Page 1 of 3 | Next page